fredag 23 mars 2012

Fråga: Vad har tullen för befogenheter.

En tulltjänsteman är i mångt och mycket likställd med en polis och har
en hel del befogenheter. Inleda brottsförundersökning,
alkoholutandningsprov, gripande, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation
och kroppsbesiktning, tillfälligt omhändertagande av fordonsnycklar,
omhändertagande av körkort, våldsanvändning.
Skicka en kommentar